REKLAMAČNÍ ŘÁD

platný od 1. 4. 2017

 

Martin ŠVEJDA, IČ: 03212131, se sídlem Makovského 1349/2a, 163 00 Praha 6 – Řepy, Česká republika

Adresa pro vypořádání reklamací a stížností:

Štětínská 351/41, 181 00 Praha 8 – Bohnice, Česká republika

(dále jen „samostatný zprostředkovatel“),

zaregistrován ke dni 31.03.2017 Českou národní bankou

jako samostatný zprostředkovatel spotřebitelského úvěru

podle Zákona č. 257/2016 Sb., o spotřebitelském úvěru

tímto upravuje postup pro podávání a vyřizování reklamací a stížností (dále jen „Reklamační řád“).

I.

P R E A M B U L E

Tento reklamační řád vydaný samostatným zprostředkovatelem spotřebitelského úvěru MARTIN ŠVEJDA, IČO 03212131, se sídlem Makovského 1349/2A, Praha 6 - Řepy, 163 00 Praha (dále jen „SZ“) upravuje postup spotřebitele při uplatňování reklamace v případech, kdy se spotřebitel domnívá, že „SZ“ jednal v rozporu s platnými a účinnými právními předpisy, či v rozporu se smluvními ujednáními, popř. není spokojen s postupem „SZ“ při jednáních o uzavření smlouvy o úvěru, a dále způsob komunikace mezi spotřebitelem a „SZ“ při vyřizování uplatněné reklamace. Přičemž spotřebitelem se pro účely tohoto Reklamačního řádu rozumí osoba, která je ve smluvním vztahu se „SZ“ na základě uzavřené smlouvy o úvěru, právní nástupce spotřebitele, osoba zastupující spotřebitele na základě plné moci či rozhodnutí soudu, a žadatel o úvěr.

II.

V Y M E Z E N Í P O J M Ů

 1. Reklamaci spotřebitel podává, pokud se domnívá, že SZ (popř. třetí osoba) vůči němu porušila své smluvní či zákonné povinnosti vztahující se k jednotlivým poskytovaným produktům či službám.

 2. Stížnost je projev nespokojenosti spotřebitele a jeho upozornění na nedostatky v postupech SZ a na porušení povinností vyplývajících z obecně závazných právních předpisů.

 3. Spotřebitelem se rozumí osoba, která podává reklamaci nebo stížnost. Může se jednat o stávajícího či potenciálního spotřebitele SZ, příp. o jinou osobu, která se domnívá, že SZ vůči ní porušil své povinnosti, nebo která je nespokojená s jednáním SZ vůči ní.

 4. Poskytovatelem se rozumí smluvní subjekt samostatného zprostředkovatel s oprávněním poskytovat spotřebitelské úvěry.

 5. Samostatným zprostředkovatelem (dále jen „SZ“) se rozumí Martin Švejda.

 6. Vázaným zástupcem se rozumí obchodní partner SZ, který pro SZ zajišťuje zprostředkování spotřebitelských úvěrů.

 

 

 

 

 

III.

Z P Ů S O B P O D Á N Í S T Í Ž N O S T I - R E K L A M A C E

Reklamaci – stížnost lze podat těmito způsoby:

 1. Telefonicky na telefonním čísle „SZ“ – 721 162 710

 2. Elektronicky na email „SZ“ – Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

 3. Písemně na adresu „SZ“ – Štětínská 351/41, 181 00 Praha 8 – Bohnice, Česká republika

IV.

FORMÁLNÍ NÁLEŽITOSTI REKLAMACE – STÍŽNOSTI

 1. Při reklamaci/stížnosti uvede spotřebitel:

 

 1. své identifikační údaje: jméno a příjmení, rodné číslo, popř. datum narození, adresu, kontaktní údaje (telefon, e-mail);

 2. předmět reklamace/stížnosti, popis důležitých skutečností, časové údaje;

 3. typ produktu/služby, ke kterému se reklamace nebo stížnost vztahuje;

 4. v případě vyplaceného úvěru číslo úvěrové smlouvy a poskytovatele úvěru;

 5. v případě písemného podání připojí spotřebitel také svůj podpis;

 6. spotřebitel může navrhnout možné řešení reklamace/stížnosti, případně spotřebitel uvede požadavky na způsob řešení reklamace/stížnosti.

 

 1. Spotřebitel je oprávněn využít k podání reklamace nebo stížnosti formulář, který mu bude předložen při osobním podání, případně zaslán elektronicky. Podpisem vyplněného reklamačního formuláře spotřebitel potvrzuje správnost v něm uvedených skutečností. Písemné doklady k reklamaci nebo stížnosti je nutno připojit v kopiích. SZ si může vyžádat od spotřebitele předložení originálu nebo úředně ověřené kopie písemného dokladu, případně další dokumenty a důkazní prostředky prokazující tvrzené skutečnosti. Tyto dokumenty by měl spotřebitel SZ dodat bez zbytečného odkladu.

 

V.

L H Ů T Y P R O P O D Á N Í R E K L A M A C E - S T Í Ž N O S T I

 1. Reklamace:

 

Reklamaci je nutné podat bez zbytečného odkladu poté, co spotřebitel zjistil skutečnost, která je podnětem k podání reklamace.

Reklamaci lze uplatnit nejpozději v promlčecí lhůtě.

 1. Stížnost:

 

Stížnost je vhodné podat bez zbytečného odkladu poté, co se spotřebitel dozvěděl o skutečnosti, která je předmětem stížnosti.

 

VI.

P Ř I J E T Í R E K L A M A C E - S T Í Ž N O S T I

O uplatněné reklamaci - stížnosti je vyhotoven reklamační protokol, který je spotřebiteli zaslán způsobem, který si zvolil.

Samostatný zprostředkovatel (dále jen „SZ“) je oprávněn vyzvat spotřebitele k doplnění informací či listin, prokazujících spotřebitelem tvrzené skutečnosti, a stanovit mu k tomu lhůtu, která nebude kratší než patnáct (15) kalendářních dnů od doručení výzvy k doplnění reklamace, stížnosti. Pokud spotřebitel reklamaci, stížnost na výzvu „SZ“ v dané lhůtě nedoplní, vyřídí „SZ“ reklamaci, stížnost dle údajů, které má k dispozici.

 

SZ“ reklamaci, stížnost nepřijme či nevyřídí, jestliže:

 

- je reklamace, stížnost uplatňována anonymně,

- reklamaci, stížnost neuplatňuje klient „SZ“,

- není dodržen způsob podání reklamace, stížnosti nebo reklamace, stížnost nemá požadované náležitosti, a tyto vady nejsou odstraněny ani v dodatečné lhůtě poskytnuté spotřebiteli „SZ“ k jejich odstranění,

- se jedná o opakovanou reklamaci, stížnost téže věci a její vyřizování již probíhá,

- v reklamované věci již rozhodl soud či jiný k tomu kompetentní orgán,

- uplynula zákonná lhůta, ve které mohla být reklamace, stížnost uplatněna.

 

 

VII.

 

L H Ů T Y K  V Y Ř Í Z E N Í R E K L A M A C E - S T Í Ž N O S T I

 

 1. Reklamace:

 

 • SZ“ vyřídí reklamaci neprodleně, nejpozději do 30 dnů od jejího předání příslušnému smluvnímu poskytovateli;

 • do tohoto termínu se nezapočítává doba od výzvy „SZ“ k dodání doplňujících dokumentů do jejich doručení;

 • V případě, že nelze reklamaci ve stanovené lhůtě vyřídit, „SZ“ spotřebitele v jejím průběhu písemně informuje o náhradní době, v níž bude reklamace dořešena.

 

 1. Stížnost:

 

 • SZ“ vyřídí stížnost neprodleně, nejpozději do 30 dnů od jejího předání příslušnému smluvnímu poskytovateli.

 • Pokud se stížnost nepodaří v uvedených termínech vyřešit, „SZ“ spotřebitele informuje o důvodech a předpokládaném termínu vyřízení. Stejná pravidla jako u reklamace platí rovněž i v případě doplňujících dokumentů, které si „SZ“ vyžádá při vyřizování stížnosti.

 •  

 

 

VIII.

 

I N F O R M A C E O V Y Ř Í Z E N Í R E K L A M A C E - S T Í Ž N O S T I

 

 1. SZ zašle spotřebiteli informaci o výsledku šetření a rozhodnutí o podané reklamaci, resp. stížnosti písemně nebo elektronicky, dle povahy věci a způsobu uplatnění reklamace/stížnosti.

 

 1. V případě, že „SZ“ spotřebitele vyzve k doplnění podání a spotřebitel podání ve stanovené lhůtě nedoplní, vyřídí je „SZ“ podle dodaných údajů pouze v případě, bude-li to možné. Pokud na základě neúplného podání není vyřízení reklamace/stížnosti možné, „SZ“ v tomto smyslu spotřebitele informuje.

 

 1. SZ má právo odmítnout zahájení šetření reklamace, resp. nezabývat se stížností v případě, že ve věci bylo zahájeno řízení před soudem, finančním arbitrem či jiným orgánem mimosoudního řešení sporů nebo Českou národní bankou nebo bylo ve věci příslušným orgánem již pravomocně rozhodnuto. Důvody odmítnutí „SZ“ spotřebiteli oznámí.

 

 1. Náklady spojené s reklamačním řízením nese „SZ“. V případě zjevně neoprávněné reklamace/stížnosti je však „SZ“ oprávněn požadovat po spotřebiteli náhradu nákladů uplatněných v souvislosti s vyřizováním reklamace/stížnosti třetími stranami.

 

 1. Nesprávné označení podání, tj. případná záměna pojmů „stížnost“ a „reklamace“ a z toho vyplývající důsledky (např. užití nesprávného formuláře), není samo o sobě důvodem pro odmítnutí podání SZ.

 

IX.

 

MOŽNOST PODÁNÍ ODVOLÁNÍ PROTI ZPŮSOBU VYŘÍZENÍ REKLAMACE – STÍŽNOSTI

 

 1. V případě, že spotřebitel nesouhlasí s rozhodnutím „SZ“, má právo obrátit se písemně s následnou reklamací, resp. stížností na příslušného smluvního poskytovatele. Následná reklamace/stížnost nemá odkladný účinek. Pro její vyřízení platí lhůty jako pro původní reklamaci/stížnost podle tohoto Reklamačního řádu.

 

Nesouhlasí-li spotřebitel s tímto následným rozhodnutím „SZ“, má právo:

 

 • obrátit se na Finančního arbitra, který je oprávněn k řešení spotřebitelských sporů v oblasti finančních služeb (např. spory týkající se nabízení, poskytování nebo zprostředkování spotřebitelského úvěru apod.), podáním uplatněným např. na webových stránkách www.finarbitr.cz;

 • podat podnět na zahájení správního řízení u České národní banky na adrese Na Příkopě 28, 115 03 Praha 1;

 • pro řešení případných sporů ze smluv uzavřených on-line, využít platformu pro řešení spotřebitelských sporů, zřízenou Evropskou komisí, dostupnou na internetových stránkách www.ec.europa.eu/consumers/odr/;

 • řešit spor před jiným orgánem mimosoudního řešení sporů, a to v rámci jim zákonem svěřených pravomocí;

 • v případě reklamace/stížnosti týkající se ochrany osobních údajů obrátit se na Úřad pro ochranu osobních údajů, Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7;

 • ve všech případech, rovněž v případě nesouhlasu s vyřízením reklamace, má spotřebitel právo uplatnit své požadavky u příslušného soudu.

 

X.

Z Á V Ě R E Č N Á U S T A N O V E N Í

Tento Reklamační řád vstupuje v platnost a nabývá účinnosti dnem 1. 4. 2017. Reklamační řád je zveřejněn na webových stránkách „SZ“ www.nebankovnipujcka-ms.cz. Reklamační řád je k nahlédnutí u všech vázaných zástupců „SZ“. SZ si vyhrazuje právo změnit jednotlivá ustanovení tohoto Reklamačního řádu v závislosti na změně příslušných právních norem, změně pravidel pro reklamaci nebo změně své obchodní politiky. Změny „SZ“ zveřejní na webových stránkách a zpřístupní nejpozději v den jejich účinnosti.

 

SZ vede vnitřní evidenci o všech přijatých reklamacích, stížnostech a o způsobu jejich řešení. O výsledcích šetření a informacích předávaných zákazníkovi, včetně data přijetí, data zpracování a data informování o výsledku řešení reklamace či stížnosti.

Joomla SEF URLs by Artio

Kontakt

Martin Švejda

tel: 721 162 710
svejda@nebankovnipujcka-ms.cz
 
 1. +420 (*)
  Neplatný formát telefonního čísla - ověřte prosím zápis.